Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin  jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

2) Sklepie internetowym – należy przez to rozumieć sklep internetowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zajmujący się sprzedażą produktów na odległość;

3) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa taką zdolność przyznają, korzystającą ze Sklepu internetowego Sprzedawcy;

4) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Sklepu Internetowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

5) Produkcie – należy przez to rozumieć książki i czasopisma dotyczące różnych dziedzin wiedzy o sztuce oraz wydawnictwa fonograficzne wydane przez Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu;

6) Formularz zamówienia – należy przez to rozumieć formularz wygenerowany przez system informatyczny potwierdzający dane niezbędne do realizacji zamówienia.

 

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep internetowy znajdujący się  pod adresem: wydawnictwo@amkl.edu.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach Sklep internetowy zamieszcza na  ww. stronie.

2. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS,

b) procesor: 1 GHz,

c) RAM: 1 GB pamięci RAM,

d) dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

e) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768,

f) sterowanie: klawiatura, mysz,

g) opcjonalnie: słuchawki,

h) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,

i) przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7) lub Google Chrome (min. wersja 13) lub Mozilla Firefox (min. wersja 10).

3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. Sklep internetowy jest prowadzony przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, tel. 71 310 05 19, fax 71 355 91 05, NIP 897 15 46 349  REGON 0000275748  Kontakt ze Sklepem internetowym odbywa się:

a) za pomocą poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@amkl.edu.pl,  

b) telefonicznie w dni od poniedziałku do czwartku w godz. od 9:00 do 14:00 pod numerem telefonu:  71 310 05 19,

c) osobiście od poniedziałku do środy oraz w piątki w godz. od 9:00 do 14:00 w budynku A Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pokój 311A.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Kupującego, Sklep internetowy może uniemożliwić dostęp do tych danych.

 

III.   Warunki zawierania umów

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Kupujący, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem internetowym. Każda płatność zrealizowana przez Kupującego – z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia – stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Kupującego zamówienia, Sklep internetowy przesyła do Kupującego specyfikację dokonanego przez Kupującego zamówienia na podany przez Kupującego adres e-mail.

2. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać:

a) wyboru zamawianych Produktów,

b) wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych, oraz  podania adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),

c) wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Zamówienie uważa się za złożone, jeśli Kupujący dokona łącznie następujących czynności:

a) oświadczy, że znany jest mu  Regulamin Sklepu internetowego,

b) wyrazi zgodę na wszelkie warunki zawarte w Regulaminie,

c) prawidłowo dokona rejestracji swojego zamówienia,

d) dokona zapłaty określonej ceny lub zadeklarowanej płatności  w momencie odbioru Produktu,

e) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w odpowiednim Formularzu zamówienia, wyłącznie w celu korzystania ze Sklepu internetowego i dla celów marketingowych związanych z jego funkcjonowaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

5. Kupujący składa zamówienie poprzez kliknięcie ikony „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na końcu procedury dokonywania zakupu w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest możliwe po założeniu konta, co następuje po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Sklep internetowy umożliwia obserwowanie statusu realizacji zamówienia.

6. Warunkiem realizacji dokonania zakupu jest prawidłowe podanie danych teleadresowych wraz z adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym sklep może w razie potrzeby kontaktować się z Kupującym w sprawach związanych z zamówieniem.

7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Kupującego stanowiącej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego Regulaminu Sklepu Internetowego. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem internetowym a Kupującym za zawartą. Do przesyłki zawierającej Produkt dołączony jest formularz zamówienia lub na żądanie Kupującego faktura VAT.

8. Złożenie zamówienia  w Sklepie internetowym oznacza akceptację  Regulaminu.

9. Sprzedawca oferuje prezentowane w Sklepie internetowym Produkty w określonych cennikiem cenach i na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Obowiązująca cena sprzedaży każdego produktu opublikowana jest przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a) podawane są w złotych polskich,

b) zawierają podatek od towarów i usług,

c) nie zawierają kosztów dostawy,

d) nie zawierają kosztów opakowania.

11. Ceną sprzedaży, po jakiej Kupujący nabywa Produkt, jest wyłącznie cena obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

12. Koszt opakowania ponosi Kupujący.

13. Koszt przesyłki ponosi Kupujący. Koszt ten jest zależny od wybranej formy oraz wagi przesyłki i jest zgodny z cennikiem usług Poczty Polskiej, dostępnym pod adresem: http://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/wysylka/paczki/.

14. W przypadku zmiany cennika usług Poczty Polskiej Sprzedawca zastrzega możliwość zmian w cenie dotyczącej dostawy Produktu.

15. Cena zamówienia obejmuje cenę Produktu, koszty opakowania i przesyłki wraz z wliczonym podatkiem od towarów i usług według obowiązującej stawki. Kupujący jest informowany o cenie zamówienia w Formularzu zamówienia.

16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

17. Zapłata ceny zamówienia może nastąpić:

a) gotówką przy odbiorze przesyłki od dostawcy (za pobraniem),

b) przekazem pocztowym,

c) przelewem na numer rachunku bankowego Akademii (Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła 2 nr 2, 50 – 043 Wrocław, numer rachunku bankowego 40 1090 2398 0000 0001 0205 0428),

d) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

18. Zapłaty ceny zamówienia dokonać należy w przeciągu dziesięciu dni roboczych od dnia zakupu.

19. W przypadku zamówień opłacanych i doręczanych za pobraniem pocztowym realizowanym przez Pocztę Polską S.A. Produkt będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie wniesienia przez Kupującego ceny w kwocie odpowiadającej zamówieniu w chwili wydania Produktu na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług Poczty Polskiej S.A. zgodnie z regulaminem jej usług.

20. W przypadku zapłaty przelewem Produkt będący przedmiotem zamówienia uważa się za sprzedany w momencie zaksięgowania uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy o numerze podanym w automatycznie generowanym e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dokonując przelewu należy w tytule przelewu podać nadany w potwierdzeniu numer zamówienia. Jest to warunek niezbędny do realizacji zamówienia.

21. Sprzedawca oferuje Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.

22. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, przy czym o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się poinformować Kupującego niezwłocznie nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od wystąpienia przyczyny uniemożliwiającej lub utrudniającej realizację zamówienia i powiadomi Kupującego o nowym terminie realizacji zamówienia. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep internetowy zwróci wpłacone pieniądze.

 

 IV. Reklamacje

1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym objęte są rękojmią na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W przypadku stwierdzenia wady Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie dwóch lat od daty doręczenia towaru i jednego roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Kupujący powinien odesłać odpowiednio zabezpieczony Produkt na adres  Sprzedawcy. Do odsyłanego Produktu dołączyć należy dowód zakupu z opisem reklamacji.

3. Sklep internetowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.

4. W przypadku, gdy Kupującemu zostanie zaoferowany zwrot równowartości ceny Produktu powiększony o koszty związane z odesłaniem Produktu, cena Produktu zostanie zwrócona Kupującemu przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jaki użył Kupujący w terminie do czternastu dni roboczych od dnia doręczenia Sprzedającemu Produktu wraz ze zgłoszeniem wady. Gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez  Kupującego.

 

V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 późn. zm.) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do czternastu dni od daty odebrania Produktu. Jest to możliwe tylko w sytuacji, jeśli Produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony ani nie nosi śladów używania.

2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy  Kupujący może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sklepu internetowego. Wraz z oświadczeniem o  odstąpieniu od umowy należy dokonać zwrotu Produktu do Sklepu internetowego i dołączyć Formularz zamówienia lub fakturę VAT, a na przesyłce umieścić słowo „zwrot”.

3. W przypadku odstąpienia od umowy cena sprzedaży zostanie zwrócona  przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący w terminie do czternastu dni  od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy wraz z wszystkimi dokonanymi przez niego płatnościami oraz kosztami dostarczenia Produktu. Gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność, jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez  Kupującego. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu internetowego.

4. Kupujący ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

5. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.    

6. Przesyłki wysłane na adres Sprzedawcy za pobraniem nie będą odbierane. 

 

VI. Realizacja zamówienia 

1. Czas realizacji zamówienia wynosi do pięciu dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty ceny zamówienia i jest zależny od wybranej formy przesyłki. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę bądź opóźnienie w terminie doręczenia Produktu  przez operatora pocztowego.

2. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności osoby doręczającej przesyłkę, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi internetowemu rozpatrzenie reklamacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacjach spowodowanych siłą wyższą.

 

VII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Kupujących Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowych zgód, jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep internetowy w celu informowania Kupującego o nowych produktach i promocjach dostępnych w Sklepie internetowym.

4. Kupujący mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

2. Informacje zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

4. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony sklepu internetowego.  Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep internetowy, to:

a) Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu, umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,

b) Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony Sklepu internetowego,

c) Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Kupującego.

5. Kupujący ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu internetowego nie będą działać poprawnie. Jeśli Kupujący nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.

6. Ewentualne spory pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem, a Sklepem internetowym zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z ustawą z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną o których mowa w części I ust. 1 Regulaminu.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 6 lutego 2015 roku.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż siedem dni od daty udostępnienia ich na stronie www.amuz.wroc.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Dowiedz się więcej
x
[profiler]
Memory usage: real: 11796480, emalloc: 11466080
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem